[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning
e-Learning
  

ประเภท : สรรหาสาระชาวท้องถิ่น โดย หลัดอ้วน
เรื่อง : การเลื่อนแปดรอบเดือนมีนาคม 56 (ล่าสุด)
ผู้เขียน : หลัดอ้วน
เข้าชม : 6586
จันทร์ ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.

 แนวทางการดำเนินการ ปรับปรุงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับสูงขึ้น ๑ ระดับ กรณี พิเศษ

สวัสดีครับ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ที่สนใจทุกท่านครับ

วันนี้ หลัดอ้วน ขอแจ้งข่าวและ สาธยายถึง เรื่องแนวทางการดำเนินการปรับปรุงตำแหน่ง ปลัด อบต.ในระดับสูงขึ้นอีก ๑ ระดับกรณีพิเศษ อีกครั้งหนึ่งครับ

หากใครได้ติดตามความเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้น ตั้งแต่การ กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงตำแหน่งฯ    แบบประเมินองค์กร การเสนอการแต่งตั้งกรรมการ จนล่วงเลยมาถึงบัดนี้ ยังไม่มีการประเมิน อบต.ใดๆที่ขอประเมินเลย ทั้งๆที่ ในขณะที่ผมนั่งพิมพ์บทความนี้  วันเสาร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕  มีหลายๆอบต.และเพื่อนๆผมที่อยู่ในคณะกรรมการสมาพันฯ สมาคมฯต่างๆ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งแล้วครับ อย่างเช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดปัตตานี จังหวัดสกลนคร ฯ  สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ใช้ มาตรฐานฯฉบับเดียวกัน แบบประเมินก็แบบเดียวกันแต่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดต้องการมาตราฐานอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ และในเวลาเดียวกันนี้ สำนักงาน ก.อบต. (ก.กลาง)ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๗๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นระดับสูงขึ้น ๑ ระดับ กรณีพิเศษ ก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติมาเพิ่มเติมในบางข้อบางประเด็น ก็ไม่ใช่อธิบายทั้งหมดในทุกๆข้อทุกๆประเด็น  ผมว่าเดี๋ยวก็จะมีซักซ้อม ฉบับที่ ๒ ฉบับที่ ๓ ตามมาอีกหละพี่น้องคร๊าบ  ซึ่งท้ายๆผมจะได้ขยายความอธิบายและผสมผสานกับหนังสือดังกล่าวด้วยครับ

จากการที่ประชุม ก.อบต.จ. เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประธานได้สั่งการให้ ตัวแทนปลัด อบต.พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จ.ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานอนุกรรมการประเมินตัวชี้วัดทั้งสามท่านพร้อมกับ นางสาวอรอนงค์ ยอจุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานบุคคลและในฐานะเลขานุการ ก.อบต.จ.ให้ไปซักซ้อมเกี่ยวกับแบบในการประเมินในแต่ละข้อ

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ตัวแทน ก.อบต.ทั้ง ปลัดประพัน ปลัดสุเทพ และผม พร้อมกับ ประธานอนุกรรมการ ทั้งสามท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ ราโชกาญจน์  นายบรรเลง คำพรรณ์ และนายวินิจ สุพรรณ ได้มาประชุมที่ห้องสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลในฐานะเลขานุการ ก.อบต.จ.และผู้ช่วยเลขานุการฯ อีกสองท่าน เพื่อ ปรึกษาหารือหลายๆเรื่องครับ แต่ที่สำคัญก็คือเรื่องการตรวจประเมินของกรรมการตามแบบประเมิน ว่าแต่ละข้อ จะประเมินอย่างไร หลักฐานอะไร ใช้หลักฐานปีไหน เป็นต้น หลัดอ้วนจะขยายความให้เป็นข้อๆเพื่อพวกเราจะได้เตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆครับ รายละเอียดมีดังนี้ครับ

 

เรื่องที่ ๑.ที่จะแจ้งให้ทราบ แผนการตรวจประเมิน ๑๒ อบต. ที่ได้เสนอ    ตัวชี้วัดแล้ว ก.อบต.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วพร้อมกับแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินตัวชี้วัดฯ โดยให้ อบต.ที่มีรายชื่อดังนี้ต่อไปนี้ นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยติดสลิบเรียงตามลำดับหมายเลขของตัวชี้วัดนำเสนอต่ออนุกรรมการ ที่ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าชั้นสองครับ ตามวันเวลา ดังนี้ครับ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๕ ได้แก่ อบต.ควนพัง(๐๙.๐๐ น.) อบต.เสาธง(๑๐.๓๐ น.) อบต.นาหมอบุญ( ๑๓.๐๐ น.) อบต.กะหรอ(๑๔.๐๐ น.) โดยมี ท่านสมศักดิ์ ราโชกาญจน์ และคลังจังหวัดเป็นกรรมการครับ วันที่ ๑๔ ธ.ค..๕๕ ได้แก่ อบตบ้านลำนาว (๐๙.๐๐ น.)อบต.ไชยมนตรี (๑๐.๓๐น.) อบต.ดอนตะโก (๑๓.๐๐ น.) อบต.ตลิ่งชัน (๑๔.๐๐ น.) โดยมี ท่านบรรเลง คำพรรณ์ และสาธารณสุขจังหวัดเป็น กรรมการ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๕ อบต.สระแก้ว(๐๙.๐๐ น.) อบต.ควนหนองหงส์(๑๐.๓๐ น.) อบต.ขอนหาด (๑๓.๐๐ น.) อบต.เขาแก้ว (๑๔.๓๐ น.) โดยมี ท่านวินิจ สุพรรณ และพัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการ ครับ   เตรียมรอหนังสือแจ้งจากจังหวัดอีกครั้งนะครับ

 

เรื่องที่ ๒.สำหรับ อบต.ที่ตอนนี้ผู้บริหารได้เข้าปฏิบัติหน้าที่(นายก อบต.) แล้วและมีความประสงค์ที่จะขอยื่นขอรับการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบล ขอให้ท่านดำเนินการส่งหนังสือและเอกสารประกอบ ดังนี้ครับ

 ๑.หนังสือนำส่ง

 ๒.แบบประเมินตัวชี้วัดฯพร้อมกรอกข้อมูล และประเมินตนเองทุกๆส่วน

 ๓.เอกสารประกอบดังนี้ครับ

 ๓.๑ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ให้ใช้เอกสารที่เสนอขอประเมินโบนัสในปี๕๕ หรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วให้ผอ.กองคลังรับรอง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณ

 ๓.๒ลักษณะพื้นที่ ให้ถ่ายแผนพัฒนาสามปีหน้าที่ระบุ พื้นที่ (รับรองสำเนา)

 ๓.๓โครงสร้างของอบต. ให้นำประกาศแบ่งโครงสร้างของส่วนราชการ ในแผนอัตรากำลังสามปี(รับรองสำเนา)

 ๓.๔รายได้ของอบต.ให้สำเนาจากข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๕๕และข้อบัญญัติเพิ่มเติมถ้ามี

 ๓.๕จำนวนประชากร ให้สำเนาจากแผนพัฒนาสามปี หรือ ขอคัดจากอำเภองานทะเบียนราษฎร ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่องที่ ๓.คำอธิบาย แบบประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนที่๑ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขอแสดงความประสงค์รับการประเมินเพื่อกำหนดระดับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจากระดับ.....เป็นระดับ.....(ข้อนี้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ๖/๗หรือ ๗/๘)

ส่วนที่๒ หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   ๑.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

(แสดงหลัดฐานเอกสารเช่นหนังสือรายงานค่าใช้จ่ายตอนจ่ายเงินโบนัส หรือทำขึ้นใหม่ แล้วรับรองความถูกต้อง โดยปลัด อบต.หรือ ผู้อำนวยการกองคลัง ทั้งนี้เป็นของ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕และให้ดูหนังสือแนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย)

๒.ลักษณะพื้นที่

(แสดงเอกสาร หน้าข้อมูลทั่วไปที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี หัวข้อพื้นที่แล้วรับรองสำเนา)

๓.โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

(แสดงเอกสาร ประกาศแบ่งโครงสร้างของส่วนราชการ ที่อยู่ในแผนอัตรากำลังสามปี แล้วรับรองสำเนา)

๔.รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล

(แสดงเอกสารโดยให้กองคลังในทำขึ้น โดยรวบรวมจากปีงบประมาณ๒๕๕๕ หากมีข้อบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติมให้รวมเข้าไว้ด้วยแล้วรับรองสำเนา)

๕.จำนวนประชากร

(แสดงเอกสารโดยสามารถนำมาจากแผนพัฒนาสามปี รับรองสำเนาหรือขอข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎรของอำเภอของเดือน พฤศจิกายน ๕๕ล่าสุดก็ได้)

ส่วนที่๓ หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านตัวชี้วัดภารกิจ

ผลการตรวจรับรองปฏิบัติราชการ ให้เอาคะแนน Core team มาใส่

ส่วนที่ ๔ หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้านความสำเร็จการปฏิบัติราชการ

๑.มิติประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

(๑)การจัดทำแผนพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์

(พิจารณาหลักฐานจาก  แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการ และหนังสือส่งประชาสัมพันธ์  ข้อนี้ตรงๆตัว ส่วนใหญ่ทุกที่มีการจัดทำตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ายังขาดบางข้อหรือมีแต่ไม่ชัดเจน สรุปข้อนี้หากจะได้ ๑๐ คะแนน ต้องครบอย่างน้อย ๗ ข้อ ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา และอีก ๑ข้อ คือการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สุดท้ายคือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อีก ๑ ข้อ)

(๒)การแต่งคณะกรรมการติดตามประเมินผล

(พิจารณาจาก คำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ   เอกสารการรายงานผลการประเมิน เป็นลายลักษณ์อักษร  เอกสารที่ปรากฏถึงการนำผลมาวิเคราะห์ในการปรับปรุงและพัฒนาแผน)

(๓)การดำเนินการในแผนเป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายใน

(พิจารณาจาก แผนการควบคุมภายใน ซึ่งมีกิจกรรม ๕ ด้าน )

(๔)การรายงายผลการปฏิบัติ-พัฒนา ต่อสภาและประชาชน

(พิจารณาจากเอกสารตามขั้นตอนทั้ง ๕ กิจกรรม)

(๕)มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(พิจารณาจากแผนปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มีทั้งหมด ๗ ด้าน แสดงรายการให้ครบถ้วนทั้งหมดในแต่ละด้าน เช่น ด้านเกิดประโยชน์สุขของประชาชน  ด้านเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ด้านมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นต้น)

๒.มิติด้านคุณภาพให้บริการ

(๑)มีการประเมินในกิจกรรมสาธารณะอย่างน้อย ๕ ด้าน

๑.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

(พิจารณาจากเอกสาร การประเมินความพึงพอใจกิจกรรมสาธารณะในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้ครบทุกด้าน ทั้ง

  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ

 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

โดยพิจารณาจากงานด้านต่างๆจำนวน ๕ ด้านจาก ๑๐ ด้าน หากด้านใดไม่มีก็นำมาหาค่าเฉลี่ย   ส่วนหน่วยงานที่สำรวจความพึงพอใจ ไม่มีการระบุเป็นหน่วยงานใดก็ได้ ดำเนินการเองก็ได้แต่ต้องมีการดำเนินการอย่างน่าเชื่อถือและต้องเป็นการประเมินผลการดำเนินการในการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ๒๕๕๕ที่ผ่านมา)

 

๒.งบประมาณในปีที่ผ่านมา มีงบประมาณคิดเป็นร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณเพิ่มเติม (ถ้ามี)

(พิจารณาจากเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ นำรายจ่ายทั้งหมดเป็นตัวตั้งแล้ว นำเอารายจ่ายทั้ง ๘ ด้านมาลบออกแล้วคิดเป็น %  ร้อยละ ให้จัดทำสรุป แล้วให้ปลัด อบต.หรือ ผอ.กองคลังรับรอง)

๓.มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(พิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่างๆเช่นประกาศรางวัล  หนังสือขอดูงาน ฯลฯ โดยเป็นผลงานด้านการคลัง หรือด้านแผนงาน หรือด้านพัฒนาบุคลากร อันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  จน ได้รับรางวัลระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ  หรือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติราชการให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลอื่นได้ เช่นการที่ อบต.อื่นๆมาขอศึกษาดูงาน ในด้านต่างๆใน ๓ ด้านที่กล่าวโดย สามารถนำผลงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ และ๒๕๕๕ ปีใดปีหนึ่งใน ๓ ปีนี้ได้)

 

 

 

๔.มิติด้านการพัฒนาองค์กร

(พิจารณาจากเอกสารต่างๆเช่นประกาศรางวัล หนังสือขอดูงาน ฯลฯ โดยเป็นผลงาน อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เช่น ด้านระบบงานนำเทคโนโลยีมาใช้จนทำให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง หรือด้านการกำหนดตัวชี้วัดการทำงานในรูปแบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับ นายก อบต. หรือการจัดทำโครงการกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร)

เมื่อได้คะแนนทั้งหมดทุกข้อแล้วนำมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยครับหากได้คะแนนแล้วตั้งแต่ ๗๕๐ ขึ้นไปถือว่าผ่านครับ ก็จะไปดำเนินการ กระบวนการสรรหาตำแหน่งบริหาร ระดับ๗/๘ แล้วแต่กรณีต่อไป ครับ

แต่ที่วิตกตอนนี้คือการดำเนินการให้ทันห้วงเวลาสอบคัดเลือกให้ทันเดือน มีนาคม ๕๖ นี้ตามแผนการคัดเลือก ครับ คือ ต้องมีการประชุม ก.อบต.จ.เพื่อให้ความเห็นชอบผลการประเมิน ของอนุกรรมการฯอย่างน้อยต้องก่อนวันที่ ๒๑ มกราคม ๕๖ ครับ เพราะถ้าหาก ประชุมปกติ ไม่ทันอย่างแน่นอนครับ ยิ่ง ก.กลางมีหนังสือซักซ้อม ให้มีการปรับปรุงแผน อัตรากำลังสามปีแล้วละก็ ประชุม วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ นี้ไม่ทันอย่างแน่นอน ซึ่งต้องใช้เวลาเพื่อดำเนินการทางด้านเอกสารและธุรการอีกหลายอย่าง ซึ่งกำลังขอความร่วมมืออยู่ครับจากทุกๆฝ่าย คืบหน้าอย่างไร หลัดอ้วนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งน๊ะครับ

สำหรับวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนน๊ะครับ โอกาสหน้าเจอกันใหม่และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

สวัสดีครับ  หลัดอ้วน

 

 

 

ร่างกำหนดการและขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งปลัด  อบต.  ระดับ ๘

                       ใน อบต.ขนาดกลางเป็น กรณีพิเศษ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

                            ในรอบเดือนเสาร์ ที่สอง ของเดือน   ๙  มีนาคม ๒๕๕๖

ลำดับที่       เรื่องที่ดำเนินการ                      ระยะเวลาดำเนินการ                 หน่วยงานดำเนินการ

๑.ประกาศกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ ก.อบต.จ.นครศรีฯ  ๒๑ ก.ย.๕๕                 ก.อบต.จ.นครศรีฯ

๒.อบต.ที่ประสงค์ขอปรับตำแหน่งจัดทำข้อมูลเสนอ ก.อบต.จ. ๑๑-๑๗ ธ.ค.๕๕       อบต.

๓.ประชุม ก.อบต.จ.แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจประเมิน ๒๖ ธ.ค..๕๕           ก.อบต.จ.นครศรีฯ               

๔.ประชุมซักซ้อมปลัดที่มีคุณสมบัติที่ขอประเมิน     ธ.ค.๕๕              สนง.เลขานุการก.อบต.จ.         

๕.ประชุมซักซ้อมอนุกรรมการตรวจประเมิน           ธ.ค.๕๕              สนง.เลขานุการ ก.อบต.จ.       

,อนุกรรมการดำเนินการตรวจประเมิน                   ๓ – ๑๔  ม.ค.๕๖              อนุกรรมการฯ               

๗.ก.อบต.จ.เห็นชอบผลการตรวจประเมิน     ๒๑***ม.ค.๕๖             ก.อบต.จ.นครศรีฯ        

๘.อบต.ที่ผ่านจัดทำประกาศปรับปรุงแก้ไขระดับตำแหน่งปลัด อบต. แล้วจัดทำประกาศกำหนดตำแหน่งปลัด ภายในวันที่ ๒๓-๒๕-๒๘ ม.ค.๕๖    อบต.ที่ผ่านการประเมินของอนุกรรมการฯ

๙.อบต.จัดส่งรายงานตำแหน่งผู้บริหารว่าง ให้ ก.อบต.จ.ทราบ  ภายในวันที่ ๒๕-๒๘ ม.ค.๕๖  อบต.

๑๐.อบต.จัดส่งร่างประกาศสรรหาผู้บริหาร(ปลัด อบต.๘)ให้สนง.ท้องถิ่นตรวจสอบ ภายในวันที่ ๒๕-๒๘มค ๕๖อบต.

๑๑.อบต.ประกาศรับสมัครผู้บริหาร( ปลัดอบต.๘)          ลงวันที่ ๒๘ ม.ค.๕๖      อบต,

 ๑๒.อบต.แต่งตั้ง กก.สรรหาผู้บริหาร(ประสาน สนง.เลขา ก.อบต.จ.)  คำสั่งลงวันที่ ๒๘ม.ค.๕๖ อบต.

๑๓.ประกาศรับสมัครระยะเวลารับสมัคร**(ก่อนวันสมัครไม่น้อยกว่า ๗วันทำการ)         ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.  - ๖ ก.พ.๕๖      อบต.

๑๔.วันรับสมัครสอบคัดเลือก(ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๑๕วัน)ระหว่างวันที่ ๗-๒๗ ก.พ.๕๖

 ๑๕.ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผู้มีสิทธิคัดเลือกฯ      วันที่ ๒๘ ก.พ.๕๖              อบต.

๑๖.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

๑๗.ดำเนินการสอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ ๙  มีนาคม ๒๕๕๖

 ๑๘. อนุกรรมการดำเนินการสรรหา  วัน เสาร์ที่๙ มีนาคม ๕๖         อนุกรรมการ

๑๙.ประกาศผลการสรรหา                   วันที่ ๑๑ มี.ค.๕๖         อบต.

๒๐.รายงาน ก.อบต.จ.   ภายใน ๕ วันนับแต่ประกาศ

 

 

 

 

 
สรรหาสาระชาวท้องถิ่น โดย หลัดอ้วน 5 อันดับล่าสุด

      การเข้าสู่อัตราเงินเดือนจากระดับ๗(ท๗)เข้าสู่ระดับ๘ (ท.๘) และเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือน 14 / มี.ค. / 2556
      ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนแบบขั้นบันได ในการใช้เลื่อนอันดับ 8 11 / มี.ค. / 2556
      คัมภีร์ สัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย 13 / ม.ค. / 2556
      การเลื่อนแปดรอบเดือนมีนาคม 56 (ล่าสุด) 10 / ธ.ค. / 2555
      การเลื่อนแปดรอบเดือนมีนาคม 56 15 / ต.ค. / 2555ความคิดเห็นที่ 1 เสาร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 13:37:54

  ข้อความ :

     The http://www.valentino-outlet.us/ “security http://www.lululemonoutlet-canada.ca/ fence” http://www.nikeairmax-pas-cher.fr/ between http://www.airjordanpas-cher.fr/ the http://www.mulberryhandbags-outlet.co.uk/ US http://www.polo-ralphlauren.it/ and http://www.converse--shoes.com/ Mexico http://www.borse-gucci.it/ serves http://www.the-north-face.co.uk/ a http://www.coach-factlet-outlet-online.com/ similar, http://www.new--balance.fr/ if http://www.herveleger.in.net/ not http://www.longchamphandbags.us.com/ identical http://www.montrepas-cher.fr/ purpose http://www.scarpe-hoganoutlet.it/ in http://www.canada--goose.co.uk/ these http://www.sacguesspascher.fr/ regards. http://www.coach-purses-handbags.com/ See: http://www.moncler--jackets.co.uk/ Michael http://www.hollisteruk.co.uk/ Sorkin, http://www.nike--trainers.co.uk/ Indefensible http://www.borse-louisvuitton.it/ Space: http://www.lunetteoakley-pascher.fr/ The http://www.nikeairmaxe.co.uk/ Architecture http://www.michaelkorshandbags-uk.co.uk/ of http://www.northface-jackets.us.com/ the http://www.mulberryhandbags-outlet.co.uk/ National http://www.nike-free-running.com/ Insecurity http://www.oakleysunglasses-outletcheap.com/ State http://www.truereligionjeansoutlet.in.net/ (New http://www.nikefreerun.fr/ York: http://www.prom-weddingdresses.com/ Routledge, http://www.nikeair-max.fr/ 2007), http://www.hollisteruk.co.uk/ 216.Noam http://www.hollister-abercrombie.fr/ Chomsky, http://www.louboutinoutlet.it/ Class http://www.sacguesspascher.fr/ Warfare http://www.canadagoose.cc/ – http://www.truereligionjean.cc/ Noam http://www.vans-scarpe.it/ Chomsky http://www.oakleyvaultsunglasses.us.com/ Interviews http://www.pradahandbagsshoes.com/ with http://www.nike-airmax2u.com/ David http://www.raybansunglassesoutleta.com/ Barsamian http://www.sac-lancelpascher.fr/ (London: http://www.louis-vuittonhandbags.co.uk/ Pluto http://www.sacvanessabruno.fr/ Press, http://www.barbour--jackets.co.uk/ 1996), http://www.ugg-australia.it/ 30-31Hamilton’s http://www.sac-longchamps.fr/ role http://www.babylisspro.us.com/ in http://www.scarpe-hoganoutlet.it/ the http://www.katespadeoutleta.com/ establishment http://www.timberland-pas-cher.fr/ of http://www.truereligion--outlet.com/ the http://www.raybansunglassese.co.uk/ financial http://www.louisvuitton-pascher.fr/ requisites http://www.michaelkorshandbagsclearance.us.com/ of http://www.sacvanessabruno.fr/ the http://www.vanspas-cher.fr/ industrial http://www.vanspas-cher.fr/ based http://www.raybansunglassese.co.uk/ US http://www.uggboots-uggs.co.uk/ economy http://www.the-north-face.co.uk/ is http://www.lunetterayban-pas-cher.fr/ well http://www.saclongchamp-pas-cher.fr/ documented. http://www.the-north-face.co.uk/ He http://www.raybansunglasses.us.com/ was http://www.saclongchamp-pas-cher.fr/ Secretary http://www.nikeairhuarache.co.uk/ of http://www.the-north-face.co.uk/ the http://www.michaelkorshandbags-uk.co.uk/ Treasury http://www.hermes-sac.fr/ under http://www.louis-vuittonhandbags.co.uk/ George http://www.louboutin--pascher.fr/ Washington, http://www.ghd-hairstraighteners.co.uk/ was http://www.louboutin-outlet.us.com/ responsible http://www.pololacoste-pascher.fr/ for http://www.nikeblazer-pascher.fr/ economic http://www.abercrombie-hollister.it/ policy http://www.p90x-workout.us.com/ in http://www.canadagoosejacketsoutlet.ca/ the http://www.tiffany-andco.com/ early http://coachofficialsite.blog.com/ years http://www.sac-longchamps.fr/ of http://www.nike-rosherun.co.uk/ the http://www.sacmichaelkors-pascher.fr/ new http://www.moncler-jackets.com/ government http://www.polo-ralphlaurenoutlet.us.com/ and http://www.pololacoste-pascher.fr/ entered http://www.juicycoutureoutlet.us.com/ into http://www.saclongchamp-pas-cher.fr/ a http://www.nikefreerun.fr/ bitter http://www.michaelkorsoutlet-canada.ca/ feud http://www.nike-rosherun.fr/ with http://www.nikefactoryoutletstore.us.com/ Thomas http://www.outletonline-michaelkors.com/ Jefferson http://www.doudoune--moncler.fr/ on http://www.nikeblazer-pascher.fr/ the http://www.sac-longchamps.fr/ nature http://www.coachoutlet--storeonline.com/ of http://www.longchamphandbags-outlet.com/ and http://www.polo-ralphlauren-pascher.fr/ model http://www.sacburberry-pascher.fr/ of http://www.uggboots-uggs.co.uk/ US http://www.mac--cosmetics.com/ economics—an http://www.moncler--jackets.co.uk/ issue http://www.juicycoutureoutlethandbags.in.net/ that http://www.the-north-face.co.uk/ revolved http://www.montrepas-cher.fr/ around http://www.hermes-sac.fr/ contrasting http://www.nikeairmaxa.co.uk/ positions http://www.nikeairforce.fr/ on http://www.scarpe-hoganoutlet.it/ the http://www.sacburberry-pascher.fr/ funding http://www.jimmychooshoes-outlet.net/ of http://www.saclongchamp-pas-cher.fr/ the http://www.marcjacobshandbags.in.nett/ state http://www.moncler--jackets.co.uk/ debts http://www.barbour--jackets.co.uk/ by http://www.nike-freerunning.co.uk/ the http://www.scarpe-hoganoutlet.it/ Federal http://www.nikeair-max.fr/ government. http://www.polo-ralphlauren-pascher.fr/ Key http://www.sac-longchamps.fr/ to http://www.airjordanshoes-retro.com/ his http://www.nike-rosherun.fr/ arguments http://www.saclongchamp-pas-cher.fr/ was http://www.ralphlaurenoutlet-uk.co.uk/ the http://www.abercrombie-andfitch.co.uk/ establishment http://www.toms-outlets.us/ of http://www.insanityworkouts-calendar.com/ a http://www.hollisteruk.co.uk/ national http://www.barbour--jackets.co.uk/ bank http://www.lunetteoakley-pascher.fr/ and http://www.nikefreerun.fr/ a http://www.pololacoste-pascher.fr/ system http://www.sacguesspascher.fr/ of http://www.mulberryhandbags-outlet.co.uk/ trade http://www.conversepascher.fr/ tariffs. http://www.sacvanessabruno.fr/ For http://www.mcmhandbags-backpack.com/ details http://www.nikefreerun.fr/ on http://www.lululemon-outlet.us.com/ this http://www.giuseppe-zanotti.us.com/ see: http://www.pradaoutletonlineb.com/ Ryan, http://www.sac-lancelpascher.fr/ P http://www.hollister-abercrombie.fr/ Randolph, http://www.katespadeoutlethandbags.com/ Alexander http://www.michaelkorshandbags-uk.co.uk/ Hamilton’s http://www.canadagoose.cc/ Economic http://www.niketnrequin-pascher.fr/ Plan: http://www.nike-freerunning.co.uk/ Solving http://www.raybansunglassese.co.uk/ Problems http://www.sac-longchamps.fr/ in http://www.canadagooseoutlet-jackets.com/ America’s http://www.barbour--jackets.co.uk/ New http://www.redbottomshoes.in.net/ Economy http://www.nikeairforce.fr/ (New http://www.uggboots-uggs.co.uk/ York: http://www.poloralphlaurenoutletonline.us.com/ Rosen http://www.michael-kors-outlet-online.us.com/ Pub http://www.nikeairmaxinc.com/ Group, http://www.michaelkorsoutlet-canada.ca/ 2003). http://www.soccershoes.us/ David http://www.louisvuitton-pascher.fr/ Reynolds, http://www.polo-ralphlauren-pascher.fr/ America http://www.sacmichaelkors-pascher.fr/ – http://www.moncler-outlet.it/ Empire http://www.abercrombieandfitch.in.net/ of http://www.nike-airmax.it/ Liberty http://www.doudoune-canadagoosepascher.fr/ (London: http://www.nikeairforce.fr/ Penguin, http://www.pololacoste-pascher.fr/ 2010), http://www.louisvuittonpursesbag.net/ a http://www.nike-rosherun.fr/ book http://www.bottes-uggpascher.fr/ from http://www.newbalanceshoes.in.net/ the http://www.saclongchamp-pas-cher.fr/ BBC http://www.louis-vuittonhandbags.co.uk/ Radio http://www.moncleroutlet-jackets.com/ 4 http://www.ferragamo-shoes-outlet.com/ documentary http://www.bottes-uggpascher.fr/ series http://www.nike-rosherun.fr/ of http://www.barbour--jackets.co.uk/ the http://www.sacburberry-pascher.fr/ same http://www.toryburchoutletshoese.com/ name, http://www.converse-all-star.it/ 2009. http://www.lunetterayban-pas-cher.fr/ http://www.michaelkorsoutlet-canada.ca/ http://www.mulberryhandbags-outlet.co.uk/ http://www.abercrombie-andfitch.co.uk/ http://www.canadagooseoutletsale.com/ http://www.sacvanessabruno.fr/ http://www.michaelkorsoutlet-online.us.com/ http://www.sac-lancelpascher.fr/ http://www.ralphlaurenoutlet-uk.co.uk/ http://www.montrepas-cher.fr/ http://www.new--balance.fr/ http://www.barbour--jackets.co.uk/ http://www.occhiali--oakley.it/ http://www.sac-longchamps.fr/ http://www.sacguesspascher.fr/ http://www.karenmillen--dresses.co.uk/ http://www.supra--shoes.com/ http://www.polo-ralphlauren-pascher.fr/ http://www.rolex-replicawatches.us.com/ http://www.ralphlaurenoutlet-uk.co.uk/ http://www.hollisteruk.co.uk/ http://www.michaelkorshandbags-uk.co.uk/ http://www.barbour--jackets.co.uk/ http://www.beatsbydrdre-headphones.in.net/ http://www.louboutin--pascher.fr/ http://www.nike-rosherun.co.uk/ http://www.longchamphandbagsoutlet.us.com/ http://www.bottes-uggpascher.fr/ http://www.nikeairmax-pas-cher.fr/ http://www.burberryoutletonline.in.net/ http://www.asicso.com/ http://www.nikeairmaxe.co.uk/ http://www.reebokshoesoutlet.us.com/ http://www.bottes-uggpascher.fr/ http://www.saclongchamp-pas-cher.fr/ http://www.nike-rosherun.co.uk/ http://www.nikefreerun.fr/ http://www.borse-louisvuitton.it/ http://www.nike-rosherun.fr/ http://www.raybansunglassese.co.uk/ http://www.cheap-soccerjerseys.com/ http://www.cheap-michaelkors.us.com/ http://www.chanel-handbags.us.com/ http://www.abercrombie-andfitch.co.uk/ http://www.moncler--jackets.co.uk/ http://www.nikeairforce.fr/ http://www.pololacoste-pascher.fr/ http://www.instylerionicstyler.us.com/ http://www.uggsoutlet-boots.net/ http://www.airjordanpas-cher.fr/ http://www.pololacoste-pascher.fr/ http://www.hollister-abercrombie.fr/ http://www.lululemonoutlet-canada.ca/ http://www.airjordanpas-cher.fr/ http://www.mulberryhandbags-outlet.co.uk/ http://www.nikeairhuarache.co.uk/ http://www.canadagooseoutlet-jackets.com/ http://www.ralphlaurenoutlet-uk.co.uk/ http://www.bottes-uggpascher.fr/ http://www.the-north-face.co.uk/ http://www.sac-longchamps.fr/ http://www.sacmichaelkors-pascher.fr/ http://www.conversepascher.fr/ http://www.raybansunglassese.co.uk/ http://www.bottes-uggpascher.fr/ http://www.sacvanessabruno.fr/ http://www.uggaustraliaonsale.us.com/ http://www.sacvanessabruno.fr/ http://www.sacvanessabruno.fr/ http://www.thenorthface-outlet.us.com/ http://www.sacguesspascher.fr/ http://www.louisvuitton-pascher.fr/ http://www.nikeairforce.fr/ http://www.nike-rosherun.co.uk/ http://www.timberland-pas-cher.fr/ http://www.nike-rosheruns.com/ http://www.louis-vuittonhandbags.co.uk/ http://www.nikeairforce.fr/ http://www.guccihandbagsoutlet.in.net/ http://www.celine-handbags.net/ http://www.nikeairforce.fr/ http://www.uggboots-uggs.co.uk/ http://www.hermes-sac.fr/ http://www.hollister-abercrombie.fr/ http://www.nikeair-max.fr/ http://www.uggboots.in.net/ http://www.barbour--jackets.co.uk/ http://www.chiflatiron.in.net/ http://www.cheapoakley--sunglasses.com/ http://www.hermesbirkin-bags.us.com/ http://www.bottegaveneta-handbagsoutlet.com/ http://www.uggboots-uggs.co.uk/ http://www.bottes-uggpascher.fr/ http://www.nikeairmaxa.co.uk/ http://www.cheapnfljersey-outlet.com/ http://www.nikeairmax-pas-cher.fr/ http://www.nikeblazer-pascher.fr/ http://www.nikeairhuarache.co.uk/ http://www.hollister-abercrombie.fr/ http://www.hollister-abercrombie.fr/ http://www.louisvuittonoutlet-online.us/ http://www.louboutin--pascher.fr/ http://www.montblancpens.us/ http://www.karenmillen--dresses.co.uk/ http://www.ray--ban.it/

โดย : cmoutlet    ไอพี : 153.121.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 เสาร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 12:59:52

  ข้อความ :

     It has to propose something new.
http://www.marcbymarcjacobs.org/
That's a challenge to many designers, especially in menswear and particularly in Italy, where a reverence for the country's tailoring heritage can often conceal a lack of fresh ideas.
http://www.coachstoreonline.com/
However, he said traffic slowed in the weeks leading up to Christmas and so the firm was unable to maintain its early positive sales trend.
http://www.coach-factory-outlet-online.com/
Occasionally, I venture out to find an interesting bag and find nothing but tan leather weekenders and black messenger bags staring back at me, and what's there left to say about any of those bags, unless they have a great (or astronomical) price point?
http://www.coachoutletstoreonline2014.com/
But have we turned a corner?
http://www.coachfactoryoutlet2014.com/
Is the ability to listen at will a substitute for actually owning an album - and if so,
http://www.coachhandbagsnew2014.com/
does that mean piracy has been pushed overboard?Rihanna's Unapologetic entered the Dutch charts at number 6 and fell to number 11 in its second week -
http://www.coachinc.nl.ae/
and suffered 3-4 times as much piracy per sale as Take Me Home."
http://www.coachfactoryhandbagsoutlet.com/
ASOS and Puma should be able to help, as the athletic wear brand and British e-tailer have collaborated on their first limited edition collection together.

http://www.coachfactoryoutlet-purses.com/
Gia Mantegna is the stunning brunette in the far right picture; you're welcome!
http://www.michaelkorsoutlet-store.com/
Vuitton has added five new alligator and crocodile bags to its website, including the $31,000 Louis Vuitton Deesse MM Crocodile Tote, the most expensive of the group.
http://www.louisvuittonhandbagsnew2013.com/
It's SO sporty, you'll feel like you're working out just wearing it.Gia Mantegna is the stunning brunette in the far right picture;
http://www.marcjacobsmarc.com/
you're welcome! Carol has been wearing them non-stop with scrunchy socks and making them look extremely adorable.

http://www.marcby-marcjacobs.com/
Two bags that caught my attention, from different categories are the Contemporary Graf & Lantz Charlie & the Luxury Fendi Trois Jours.
http://www.marcjacobsoutletstore.com/
A worker at a Paris salon's presentation on ethical fashion, featuring environmentally-friendly T-shirts made of organic cotton and toxic-free dyes, each conveying a political or artistic message.
http://www.marcjacobsbagsshops.com/
Beer pong games are fun, tournaments are even better and if you want to take beer pong seriously,
http://www.marcbymarcjacobsinc.com/
that's okay too as playing is serious especially if there is a bet such who is going to pay for the beer or there's an entry fee to play.
http://www.marcjacobsinc.com/
During the duo's hilarious opening to the show, they emerged with new outfits.
http://www.michaelkorshandbagsnew2013.com/
While it can be fun working on artwork that is more involved or takes a bit of time,
http://goo.gl/8PkSUC
I also love quick and easy pieces that you can do in under 30 minutes.
http://goo.gl/OY98HY
Tina wore another dress by Carolina Herrera-a form-fitting, embellished maroon look,
http://www.michael-kors-outlet-store.com/
this time wearing her hair down and opting for jewels by Lorraine Schwartz and micahel kors shoes.
http://goo.gl/C3aqu1
ust days after the vuitton' latest boy-behaving-badly scandal,
http://goo.gl/JaGdpL
the "fitflop" singer engaged in some body art therapy and we think these latest tattoos might have some deeper meaning behind them.
http://www.fitflopsflipflops.com/
I was most surprised by in 2013 was how much you guys loved The Many Bags of Hilary Duff - it was one of our most popular posts of the year!
http://www.fitflopflip-flop.com/
Drawing inspiration from basketball and football, the collection features pixelated graphic prints of the Detroit Red Wings', Included are looks that are perfect for the office, a day about town, or a night out with that special man.
http://www.coachfactoryoutlet2014.com/


โดย : yuhge11@yahoo.com    ไอพี : 36.250.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 เสาร์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:17:18

  ข้อความ :

     Internet shopping retains you absent from travelling in active streets and congested places http://www.boycosplay.net halloween costume . Also it saves the price of gas. Purchasing on-line aids you discover the merchandise details and critiques effortlessly this sort of as producer, technical specs, http://www.boycosplay.net Chobits Cosplay characteristics and cost http://www.boycosplay.net/Anime-Costumes.html pirate costumes . Buying on the net aids to accomplish study of solutions and will assist to make a decision speedily although producing the ultimate selection to acquire. The greatest benefit of internet shopping is receiving the special discounts and offers by utilizing http://www.boycosplay.net/When-They-Cry-Satoko-Cosplay-COS7501275-best.html . Internet shopping facilitates men and women to talk about their activities with others via cultural networking and various resources. Internet shopping enables us to acquire 2nd hand products that happen to be obtainable at a lot reduced rates. Some points are superior completed in privateness which can also be

โดย : Kingdom of Warriors    ไอพี : 113.240.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 06:08:26

  ข้อความ :

     more delicate in receiving new design each and every time and appear diverse from all people and obtain the compliments from other individuals discover it fantastic to place on some jewellery as well as other equipment that incorporate much more elegance to them. http://www.boycosplay.net/Christmas-Costumes.html masquerade costumes Acquiring new apparel generally is a type of tricky work mainly because occasionally you've to buy for hrs and hrs messing all over in retailers and searching for various garments that fulfill your prerequisites and even satisfies you. Buying on the net is considerably less difficult than heading to your departmental keep. http://www.boycosplay.net/Sexy-Captain-Mile-High-Costume-COS7501545-best.html When you store for your apparels you need to be quite watchful they usually are not also restricted instead of as well large. Also make certain to test it out in consider place if you're purchasing about the shopping mall http://www.boycosplay.net cosplay . What ever you will be trying to find

โดย : pink ladies jacket    ไอพี : 118.249.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ponyawan@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

  

จัดทำโดย @ 2010-2011 WWW.DINNST.COM All Rights Reserved.